درباره ما
بهبود کیفیت زندگی

ماموریت ما

ماموریـت گروه مالـی کارآمـد، ارائـه راهکارهـای متنـوع، ابزار هـای تخصصـی، زیرسـاخت های پیشـرفته و اشـتراک گذاری اطلاعات، در پاسـخ بـه نیازهـای افـراد و شـرکت ها اسـت. همـواره تلاش می کنیـم تـا بـا ارائـه ی خدماتـی نوآورانـه، حرفـه ای، آسـان و در دسـترس، نگرانی هـای مرتبـط بـا سـرمایه گذاری را بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بـه حداقـل برسـانیم.

image
تخصص‌های کارآمد

طراحی ابزارها و شرایط معامله در بازارهای بورس و فرابورس

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی اختصاصی و تعیین شیوه‌های بهینه سرمایه‌گذاری

مشاوره تخصصی برای ارزیابی و تامین مالی پروژه‌ها در شرکت‌ها

انجام فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس و فرابورس

امکان معامله در گروه‌های فلزات، پتروشیمی، مشتقات نفتی و کشاورزی

انجام معاملات در سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی

ارائه مشاوره تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به اهداف و نیازهای آن‌ها

تعیین ارزش شرکت ها با بررسی تخصصی صورت های مالی

ارائه گزارش‌های تخصصی از شرکت‌ها، صنایع و بازارهای مالی و پیش‌بینی روند‌های بازار

مدیران کارآمد

با مدیران گروه مالی کارآمد آشنا شویم.

manager

مدیرعامل گروه مالی کارآمد

manager

قائم مقام مدیرعامل و معاون توسعه بازار گروه مالی کارآمد

manager

معاونت خدمات کارگزاری و مدیرعامل کارگزاری کارآمد

manager

معاونت مدیریت دارایی ومدیرعامل سبد گردان کارآمد

logo

کارآمد در حال حاضر متشکل از چهار شرکت تخصصی، ۱۰ شعبه در سراسر ایران و بیش از ۱۵۰ پرسنل فعال است که زنجیره خدمات کارآمد را برای مشتریان گرامی ایجاد کرده‌اند .

حق نشر برای گروه مالی کارآمد محفوظ است.